Limburg

Tien actielijnen voor ouderenbeleid in Heerlen

Heerlen wil een vitale stad zijn waar mensen op een gelukkige en gezonde manier ouder kunnen worden in een veilige omgeving. Wethouder Keulen: “Een plek waar mensen zichzelf mogen zijn, met goede (basis)voorzieningen en ruimte om zich te kunnen ontplooien. Waar ouderen een actief leven leiden, zo lang mogelijk zelf de regie houden en toegang hebben tot zorg als dat nodig is. Dat wens ik iedere Heerlenaar toe!”

Heerlen heeft al langer ouderenbeleid. Dat richtte zich vooral op ontmoeting en het subsidiëren van activiteiten om dat mogelijk te maken. We worden in Nederland steeds ouder en ook in Heerlen wordt deze groep steeds groter, momenteel is ruim 38% van alle Heerlenaren 55 jaar of ouder en dat neemt de komende jaren verder toe. Dat vraagt om extra aandacht voor ouderen. Onder de noemer ‘Ouder worden met toekomst!’ hebben we een ontwikkelagenda voor integraal ouderenbeleid gemaakt. Voor de uitwerking daarvan heeft het college tien actielijnen opgesteld.

Thema’s

Van de tien actielijnen is terugdringen van eenzaamheid het belangrijkste thema. Ook willen we meer aandacht voor dementie. We willen bijvoorbeeld meer dementievriendelijke buurten en gaan daarvoor initiatieven ondersteunen. Speciale aandacht geven we aan communicatie. We onderzoeken hoe we het beste ervoor kunnen zorgen dat iedereen op de hoogte is van bestaande informatie en (toekomstige) ontwikkelingen. Niet iedereen is namelijk (voldoende) digitaal vaardig. We gaan deze vaardigheid zoveel mogelijk stimuleren en helpen ouderen om beter en veiliger om te kunnen gaan met internet en sociale media. Ook stimuleren we activiteiten waar oudere en jongere Heerlenaren elkaar ontmoeten en helpen.

Positief gebruiken van kennis en ervaring

Aan het opstellen van de actielijnen hebben veel mensen en organisaties in de stad meegewerkt. Ook hebben we met veel ouderen gesproken bij ontbijtsessies en buurtbijeenkomsten. Dat blijven we de komende tijd doen om de gekozen actielijnen verder in te vullen met acties en activiteiten.

De adviesraad Maatschappelijke Ondersteuning en de Seniorenvereniging, met daarin de ouderenbonden, zijn heel positief over het nieuwe beleid. Ook gaan we meer aan kennisdeling doen. Dat doen we in Europees verband waarin we bijvoorbeeld met negen andere Europese steden nadenken over ideeën en mogelijkheden om kwetsbaarheid en zorgbehoefte van ouderen te voorkomen. En we werken samen met onze eigen kennisinstellingen zoals Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit op het gebied van dementievriendelijke buurten, eenzaamheid en digitalisering.

Kijk op www.heerlen.nl voor de volledige ontwikkelagenda.

Bron: Persbericht Gemeente Heerlen